Menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE WEBSHOP VAN SMAAKPARK B.V.

1 Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van SmaakPark en wijzigingsmogelijkheid van deze

(1) SmaakPark B.V. is gevestigd te (6711JC) Ede, aan de nieuwe kazernelaan 2 D15, en zal hierna ook worden aangeduid als “SmaakPark” of “wij”. SmaakPark levert maaltijdboxen, boeken en/of (vers)producten alsmede cadeaubonnen c.q. vouchers, workshop, masterclasses, cursussen en logies.

(2) Op alle overeenkomsten (waaronder begrepen lidmaatschappen en bestellingen) die SmaakPark sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “consument” of “je/jij”.

(3) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van eventuele voorgenomen wijzigingen zullen wij je ten minste 7 dagen van tevoren op de hoogte stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen door een e-mail te sturen naar klantenservice@SmaakPark.nl of gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze website.

2 Verplichtingen van de klant

(1) Alle informatie die je op enig moment aan SmaakPark opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven, je moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. SmaakPark is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord nimmer aansprakelijk en je vrijwaart SmaakPark tegen eventuele aanspraken van derden.

(2) Je bent verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is SmaakPark nimmer aansprakelijk en jij vrijwaart SmaakPark tegen eventuele aanspraken van derden.

3 Aanbod; offerte; totstandkoming overeenkomst

(1) Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt, in welk verband we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod SmaakPark niet binden.

(2) Jij als klant kan door het door SmaakPark beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bestelling indienen. Wij zullen de ontvangst van jouw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen.

(3) Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in Nederland. De bestelde producten, zoals onze boxen, cadeaubon(nen) en/of andere diensten, zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop.

(4) SmaakPark verkoopt geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.

4 Informatie over jouw wettelijke herroepingsrecht

(1) Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de bestelling te herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag van ontvangst van je bestelling en geldt alleen op alle niet verse producten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier hieronder in §4(4), maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

(2) Als je herroept, dien je de ontvangen bestelling terug te sturen.

(3) Als je een beroep wilt doen op je herroepingsrecht, kan je, zoals in §4(1) aangegeven, gebruikmaken van het onderstaande herroepingsformulier.

(4) Bij het annuleren van een reservering voor een workshop, masterclass, demonstratie, diner, show of festival, brengen we 10% administratiekosten in rekening.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
SmaakPark B.V.
Nieuwe Kazernelaan 2 D15
E–mail: klantenservice@SmaakPark.nl
Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij de herroepping mede van de overeenkomst betreffende de verkoop van volgende producten/de levering van volgende dienst (*)____________________ .

Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________

Naam/Namen consument(en) ____________________

Adres consument(en) ____________________

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________, ____________________

Datum ____________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

5 Bezorging; bezorgingsvoorwaarden; eigendomsvoorbehoud; overdrachtsrisico; pauzering c.q. onderbreking van bezorging

(1) Wij behouden ons steeds het recht voor om pas ná betaling van vijftig (50) % van het totaalbedrag van de bestelling bij de klant te bezorgen. Je kan in dit verband geen beroep doen op eerdere leveringen.

(2) Wij bezorgen verse producten alleen in de gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal en Renkom. Als de bestelling een cadeaubon of een boek betreft, kan dat in heel Nederland.

(3) Wij bezorgen op het adres dat je in je klantenaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze tot 4 dagen voor je bezorging aan ons doorgeeft vóór 23.59.

(4) Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jouw opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten c.q. schade komen dan voor jouw rekening.

(5) Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door voor de deur van de woning te plaatsen. De bezorging op deze wijze komt geheel voor jouw risico en SmaakPark is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten.

(6) Bij de levering van een bestelling die alcohol (<15%) bevat, behouden wij ons steeds het recht voor om naar een geldig legitimatiebewijs te vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval voor personen tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdsvereiste kan worden voldaan, is onze bezorger gerechtigd de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.

(7) Voor het geval de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn, behouden wij ons het eigendomsrecht voor totdat het verschuldigde bedrag volledig betaald is.

6 Wanneer dien je ons te informeren?

Indien je (i) gebruik wilt maken van je herroepingsrecht, zoals geregeld in § 4, (ii) je jouw abonnement wilt opzeggen zoals geregeld in § 5, dien je ons hiervan op de hoogte te stellen (op de wijze zoals aangegeven in de betreffende paragrafen).

7 Prijzen en verzendkosten; betaling; opschortingsrecht SmaakPark

(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders is vermeld.

(2) De vorderingen van SmaakPark zijn per direct opeisbaar.

(3) Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

(4) SmaakPark is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.

(5) SmaakPark is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het leveren van maaltijdboxen, op te schorten indien en zolang jij als klant niet (volledig) aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.

8 Vouchers; kortingscodes; cadeaubonnen

(1) SmaakPark biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, waarbij activering per e-mail noodzakelijk is, zodat klanten van SmaakPark producten kunnen ontvangen. Zodra de voucher via de website of in het SmaakPark is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.

(2) Kortingscodes c.q. vouchers hebben alleen betrekking op een nieuwe bestelling bij SmaakPark.

(3) Denk er ook aan dat sommige kortingscodes alleen geldig zijn op een bepaald type producten.

(4) Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de SmaakPark website of in het SmaakPark en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten.

(5) SmaakPark heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

9 Aansprakelijkheid van SmaakPark

(1) SmaakPark is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van SmaakPark, of indien sprake is van opzet of grove schuld van SmaakPark of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen SmaakPark verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

(2) Aansprakelijkheid van SmaakPark voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

(3) SmaakPark is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en jij vrijwaart SmaakPark tegen eventuele aanspraken van derden.

(4) SmaakPark is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door SmaakPark gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en jij vrijwaart SmaakPark tegen eventuele aanspraken van derden.

(5) Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. SmaakPark is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is SmaakPark aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.

(6) SmaakPark is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij SmaakPark of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan SmaakPark gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

(7) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea’s gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van SmaakPark. Zij kunnen hier een beroep op doen.

10 Privacybeleid

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website.

11 Wijze van betaling; automatische incasso

(1) Alle bestellingen dienen betaald te worden met een debit-/creditkaart of andere mogelijkheden die worden vermeld op de online betaalpagina van onze website.

(2) Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jouw opgegeven betaalmethode.

(3) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren iDeal, Visa, MasterCard, American Express en PayPal.

(4) Als je in het bestelproces voor betaling via iDeal kiest, dan wordt het bedrag van de SmaakPark levering direct van je rekening afgeschreven.

(5) Wanneer je in het bestelproces voor betaling via PayPal of creditcard kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van je PayPal account c.q. creditcard.

(6) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op het moment van de betaling.

(7) Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kunnen de bestellingen niet worden verzonden.

13 Verdachte fraude-accounts

(1) Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste of frauduleuze activiteiten.

(2) Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling of account na onjuiste of frauduleuze activiteiten te beëindigen.

14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter; ongeldige bepalingen

(1) Op alle overeenkomsten tussen SmaakPark en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(2) Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen SmaakPark en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Arnhem.

(3) Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

15 Klachtenbeleid

(1) Kwaliteit staat bij SmaakPark hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. We komen binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

(2) Indien U niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, kunt U uw dit melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

16 Specifieke algemene voorwaarden mbt events, bijeenkomsten, catering en feesten 

(1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot advies, verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitatie en dergelijke in de ruimste zin van het woord, evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten, materialen en dergelijke. 

(2) De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en het SmaakPark is gebaseerd op de door opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is het SmaakPark niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan. Eventuele meerkosten of verminderde opbrengsten komen voor rekening van opdrachtgever. 

(3) Het aantal opgegeven personen, op de offerte vermeld, kan tot 3 werkdagen voor de dag(en) van uitvoering aangepast worden.

(4) Alle gerechten door het SmaakPark geserveerd op locatie (dus buiten het SmaakPark), worden op passend servies geleverd (tenzij anders afgesproken). Bij onverhoopte schade aan het door het SmaakPark in bruikleen gegeven servies word een vervangingsvergoeding in rekening gebracht. 

(5) Bij een totaal offerte bedrag van € 1.000,00 of meer betaalt de cliënt bij het ondertekenen van, of akkoord geven per e-mail van, de overeenkomst 50% van de totaalprijs. 

(6) Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft het SmaakPark het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van het SmaakPark.

(7) Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt. 

(8) Een factuur ter hoogte van het totaal offertebedrag zal binnen 7 dagen worden verstuurd aan cliënt. In het geval de drank op nacalculatie is, zal de factuur voor de drank na het evenement worden verstuurd.

(9) Betalingen dienen 14 dagen na de factuurdatum door het SmaakPark te zijn ontvangen. Alle kosten die voor het SmaakPark verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan het SmaakPark verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. 

(10) Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan het SmaakPark blijken. Het niet of niet tijdig verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt. 

(11) Het SmaakPark zal de opdracht met de grootst mogelijke zorg ten uitvoer brengen. Het SmaakPark kan bij schade aan zaken en personen worden aangesproken tot maximaal het factuurbedrag. 

(12) Het SmaakPark kan niet worden aangesproken voor schade aan zaken die door cliënt of iemand namens deze ter beschikking worden gesteld. 

(13) Cliënt draagt zorg voor het afsluiten van een adequaat pakket van verzekeringen, waaronder onder meer het risico van aansprakelijkheid en het beschadigd raken of verloren gaan van zaken die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. 

(14) Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van het SmaakPark, medewerkers of derden.

(15) Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding, de volgende annuleringskosten in percentages verschuldigd: 

  • 7 dagen voor de dag(en) van uitvoering 100 % van het op de offerte overeengekomen bedrag. 
  • Na het, middels een e-mail of op andere wijze bevestigen van de offerte: 50 % van het overeengekomen bedrag. 

Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan het SmaakPark te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van schriftelijke ontvangst door het SmaakPark van de annuleringsmelding. 

(16) Het SmaakPark is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door het SmaakPark zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het SmaakPark gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. 

Zo mogelijk biedt het SmaakPark onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

In het geval bedoeld in de eerste alinea van dit hoofdstuk heeft cliënt het recht het door het SmaakPark geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan het SmaakPark kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

(17) Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden. 

(18) Het SmaakPark kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

(19) Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.

Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.

 

SmaakPark B.V. – april 2020